ข่าว


ข่าวสารทั่วไป

  เรื่อง : หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สค 60
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 16-12-2019 03:36:46pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 13-12-2019 03:02:09pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปลดประกาศ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 13-12-2019 02:51:58pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ข้าราชการพึงระวัง การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:29:44pm
   .
  เรื่อง : 10 ความผิดวินัยใกล้ตัว
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:27:46pm
   .
  เรื่อง : วินัยข้าราชการ ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:26:10pm
   .
  เรื่อง : แบบนี้สิ ไม่ผิดวินัย
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:23:58pm
   .
  เรื่อง : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:18:56pm
   .
  เรื่อง : บันทึกแจ้งกรอบแนวทางการรัสินบน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 03:05:12pm
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลบางปลาม้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 02:43:59pm
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลบางปลาม้า เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 02:40:25pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 02:19:57pm
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:37:14am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:28:03am
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:25:38am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:19:10am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของโรงพยาบาล
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:13:51am
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : กรอบอัตรากำลัง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 10:15:05am
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : โครงการ อิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจ
  รายละเอียด : โครงการและภาพกิจกรรม
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 09:50:52am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่กำหนด
  รายละเอียด : ประกาศ รพ.บางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 02:42:25pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : บันทึกลงนามประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่กำหนด
  รายละเอียด : บันทึกลงนามประกาศ
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 02:33:31pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : บันทึกและรายงานผลเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส2
  รายละเอียด : บันทึกและรายงานผล
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 01:28:05pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : บันทึกและรายงานผลเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส1
  รายละเอียด : บันทึกและรายงานผล
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 01:22:01pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : รายงานกิจกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะ "คนโคกคราม" 14 กพ.62
  รายละเอียด : รายงานกิจกรรม
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 11:59:46am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข้มแข็งปี 62
  รายละเอียด : บันทึกขออนุมัติ
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 11:51:19am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : รายงานกิจกรรมการเข้าประชุมโครงการ เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข็มแข็งปี 62
  รายละเอียด : รายงานกิจกรรม
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 11:45:02am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ตัวโครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข็มแข็ง 2562
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 15-03-2019 17:56:58pm
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : รายงานการประชุม อสม.
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 15/03/2019 16:53:53pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลบางปลาม้า ปีงบ2562
  รายละเอียด : บันทึกข้อความขออนุมัติลงนาม คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 22-03-2019 10:05:48am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : นโยบายผู้บริหาร
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 02:59:43pm
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจเกิน100000
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 11:05:47am
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่เกิน100000
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 11:05:19am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ประกาศ สป.
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 11:04:49am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : แผนยุทธศาตร์ของหน่วยงานปี 2562-2564
  รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2562-2564
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 10:23:01am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : รายงานสรุปข้อร้องเรียนรอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด : รายงานสรุปข้อร้องเรียน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 09:19:27am
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : สายตรง แผนไทย
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 18-01-2019 01:00:43pm
   .
  เรื่อง : คู่มือการใช้รถยนต์ทางราชการ
  Example blog post alt เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-06-2018 10:14:42am
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 01:24:26pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 01:10:06pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : ขออนุมัติใช้คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:50:42am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:47:28am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้ที่ในภารกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:46:59am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:45:00am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:42:19am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:39:26am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : การดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:35:04am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติการทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:34:10am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : รายงานปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฎิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:32:03am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : รายงานการปรับปรุงและอนุมัติใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:29:40am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : แผนการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:27:21am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร ให้มีวินัย คุณธรรม และป้องกันการกระทำผิดวินัย
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:19:19am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : ขั้นตอนการทำบัตรตรวจ โรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 29-03-2018 09:29:06am
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 29-03-2018 09:21:07am
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยคลีนิกโรคไต
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 29-03-2018 09:01:20am
  เข้าชม : 16
   .
  เรื่อง : คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคความดัน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-03-2018 01:24:15pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-03-2018 01:23:50pm
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : คู่มือการดูแลผุ้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-03-2018 01:23:27pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2018 02:48:35pm
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2018 02:47:55pm
  เข้าชม : 11
   .

ข่าวประกวดราคา

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ล่าสุด
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 10-03-2020 09:51:11am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน,มกราคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 12-02-2020 10:49:14am
  เข้าชม : 1
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-01-2020 08:44:15am
  เข้าชม : 1
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 21-02-2020 09:31:27am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 16-12-2019 03:16:43pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 4-11-2019 03:15:15pm
  เข้าชม : 4
   .
  เรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 12-12-2019 03:56:40pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 หลัง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-08-2019 09:29:02am
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เครื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 07-08-2019 10:36:13am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 05-08-2019 03:39:31pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 หลัง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 01-08-2019 10:09:05am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 01-08-2019 10:06:43am
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-07-2019 10:46:44am
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-07-2019 10:44:01am
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-07-2019 10:39:58am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 05-07-2019 11:08:34am
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 05-07-2019 11:05:41am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-05-2019 03:26:11pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-05-2019 03:26:11pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 17-04-2019 12:20:26pm
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จำนวน ๔ รายการ(ปรับปรุง)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 03-04-2019 02:56:22pm
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 19-03-2019 02:33:31pm
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จำนวน ๔ รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2019 09:45:25am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2019 09:38:16am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก จำนวน ๑๖ รายการ
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 25-02-2019 13:14:59am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 11-02-2019 02:48:10pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 04-02-2019 10:52:13am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(OUT LAB)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 23-01-2019 11:52:26am
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(OUT LAB)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 23-01-2019 11:51:10am
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 23-01-2019 11:46:43am
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 11-01-2019 03:58:03pm
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 28-12-2018 12:03:11pm
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 28-12-2018 12:00:48pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : แจ้งได้รับจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 27-12-2018 03:32:26pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 25-12-2018 03:54:10pm
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 25-12-2018 02:56:24pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 25-12-2018 02:55:06pm
  เข้าชม : 4
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน (บัญชีนวัตกรรมไทย) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 06-12-2018 12:10:33pm
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 29-11-2018 03:51:48pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 17-08-2018 11:44:43am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 03-08-2018 10:40:09am
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-07-2018 11:34:32am
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-07-2018 11:31:27am
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 19-07-2018 03:32:30pm
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 11-04-2018 02:46:34pm
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 04-04-2018 10:32:46am
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2018 03:07:09pm
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 1 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 16-03-2018 02:41:43pm
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 16-03-2018 02:40:43pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 16-03-2018 02:39:41pm
  เข้าชม : 20
   .
  เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 14-03-2018 02:38:13pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.บางปลาม้า
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 12-03-2018 02:33:32pm
  เข้าชม : 16
   .

ข่าวสมัครงาน

  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-04-2020 01:12:48pm
  เข้าชม : 168
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 10-04-2020 11:26:00am
  เข้าชม : 337
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 07-08-2019 03:41:54pm
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 02-07-2019 02:27:35pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 19-04-2019 01:29:04pm
  เข้าชม : 533
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 05-02-2019 09:46:20am
  เข้าชม : 462
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 23-01-2019 10:21:42am
  เข้าชม : 427
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 12-11-2018 03:13:43pm
  เข้าชม : 184
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 09-10-2018 03:23:14pm
  เข้าชม : 291
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 09-10-2018 03:21:10pm
  เข้าชม : 101
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-09-2018 02:12:22pm
  เข้าชม : 33
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-09-2018 02:10:18pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 30-08-2018 11:49:25am
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม , พนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานสถานที่
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 27-08-2018 02:01:05pm
  เข้าชม : 38
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานห้องผ่าตัด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 09-04-2018 04:05:38pm
  เข้าชม : 30
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานห้องผ่าตัด
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 28-03-2018 09:13:59am
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 18-03-2018 03:04:06pm
  เข้าชม : 18
   .

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

  EB 1 หน่วยงานที่มีการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 1)
  2)
  3)
  EB 2 หน่วยงานที่มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1)
  2)
  3)
  EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 1)
  2)
  3)
  EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 1) สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 63
  EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 1) แบบฟอร์มเผยแพร่
  2) โครงการ
  3) บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ
  4) ภาพถ่ายกิจกรรม
  5) รายงานการประชุม
  6) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
  7) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม14 กพ 63
  8) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม14 กพ 63
  EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 1) แบบฟอร์มเผยแพร่
  2) โครงการ
  3) บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ
  4) ภาพถ่ายกิจกรรม
  5) รายงานการประชุม
  6) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
  7) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม14 กพ 63
  8) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม14 กพ 63
  EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 1) แบบฟอร์มเผยแพร่
  2) โครงการ
  3) บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ
  4) ภาพถ่ายกิจกรรม
  5) รายงานการประชุม
  6) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
  7) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม14 กพ 63
  8) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม14 กพ 63
  EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1) แบบฟร์อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  2) กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  3) คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
  4) คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมุลข่าวสาร
  5) บันทึกขออนุมัติลงนามคำสั้งแต่งแตั้ง
  6) บันทึกรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
  7) รายงานผล
  EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1) 1. พระบรมราชโองการ
  2) 2. ยุทธศาสตร์ชาติ
  3) 2-ประกาศสป.-
  4) 3. ยุทธศาสตร์ชาติ (ไทย)
  5) 4. ยุทธศาสตร์ชาติ (อังกฤษ)
  6) แบบบันทึกประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
  7) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาธารณสุข
  8) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
  9) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  10) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  11) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค
  12) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย
  EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี 1) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2563
  2) แผนยุทธศาสตร์รพ 2561-2564
  3) บันทึกขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
  EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) 1) บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62
  2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62
  EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 1) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2563 ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
  EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงาน และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ 1) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  2) บันทึกแจ้งมาตรการผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
  3) บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการ
  4) ประกาศมาตรการผู้มีผลสัมฤทธิต่ำ
  EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 1) บัญชีรายชื่อ
  2) บันทึกขออนุมัติลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นดีมาก
  3) ประกาศผลการประเมิน
  EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 1) แบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูล
  2) บันทึกขออนุมัติลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต
  3) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
  4) ภาพถ่ายประกาศเจตจำนง
  EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 1) เรื่องร้องเรียน งบประมาณ 62
  2) ขั้นตจนการรับเรื่องร้องเรียน
  3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ไกลเกลี่ย
  4) สรุปข้อร้องเรียน ตามมาตรา
  EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 1) บันทึกข้อความการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย พร้อมแจ้งแวียน
  2) บันทึกขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
  3) บันทึกประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัย
  4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญข้าราชการชัื้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอาสต่าง ๆ
  5) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนปี 63
  EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 1)
  2)
  3)
  EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 1)
  2)
  3)
  EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1) บันทึกรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปะโยชน์ทับซ้อน
  2) รายงานวิเคราะห์ความเสี่่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1) แบบแจ้งเวียนมาตราการ
  2) ประกาศป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัย
  3) ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย
  EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 1) รายงานการประชุม
  2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
  EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 1) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
  2) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  3) แผนส่งเสริมคุณะธรรมของชมรมจริยธรรม
  4) คำสั้่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม
  5) บันทึกอนุมัติแผนปี 2563
  EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 1) แบบติดตามประเมินผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรม
  2) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
  3) บันทึกข้อความรายงานผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  4) ยันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่่งเสริมคุณธรรม
  5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน 1) คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
  2) คู่มือการดูแลผู้ป่วยความดัน
  EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 1) แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
  2) แนวทางการดูแลผู้ป่วยความดัน