ข่าว


ข่าวสารทั่วไป

  เรื่อง : นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 28-03-2024 10:54:12am
  เข้าชม : 85
   .
  เรื่อง : เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 28-03-2024 10:53:43am
  เข้าชม : 82
   .
  เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 28-03-2024 10:50:40am
  เข้าชม : 71
   .
  เรื่อง : รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 17-11-2023 11:22:39am
  เข้าชม : 116
   .
  เรื่อง : แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2023 02:29:45pm
  เข้าชม : 120
   .
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2023 02:28:46pm
  เข้าชม : 93
   .
  เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์ 2566
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 31-03-2023 01:48:32pm
  เข้าชม : 893
   .
  เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการยา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 30-03-2023 10:03:52pm
  เข้าชม : 131
   .
  เรื่อง : บัญชีรายการยา โรงพยาบาลบางปลาม้า 2566
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 30-03-2023 10:03:00pm
  เข้าชม : 125
   .
  เรื่อง : รูปถ่ายคณะกรรมการยา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 29-03-2023 03:35:07pm
  เข้าชม : 133
   .
  เรื่อง : แบบฟอร์มเสนอยา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 29-03-2023 03:34:50pm
  เข้าชม : 133
   .
  เรื่อง : แบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 29-03-2023 03:34:32pm
  เข้าชม : 124
   .
  เรื่อง : คณะกรรมการPTC
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 29-03-2023 03:34:02pm
  เข้าชม : 115
   .
  เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 29-03-2023 03:31:00pm
  เข้าชม : 130
   .
  เรื่อง : นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 03-01-2023 03:48:07pm
  เข้าชม : 334
   .
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 27-10-2022 03:05:53pm
  เข้าชม : 189
   .
  เรื่อง : งานวิจัยเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 22-10-2020 02:02:39pm
  เข้าชม : 194
   .
  เรื่อง : งาน วิจัยเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับ บริการที่โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-09-2020 02:42:12pm
  เข้าชม : 155
   .
  เรื่อง : หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สค 60
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 16-12-2019 03:36:46pm
  เข้าชม : 152
   .
  เรื่อง : แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 13-12-2019 03:02:09pm
  เข้าชม : 154
   .
  เรื่อง : คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปลดประกาศ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 13-12-2019 02:51:58pm
  เข้าชม : 147
   .
  เรื่อง : ข้าราชการพึงระวัง การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:29:44pm
   .
  เรื่อง : 10 ความผิดวินัยใกล้ตัว
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:27:46pm
   .
  เรื่อง : วินัยข้าราชการ ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:26:10pm
   .
  เรื่อง : แบบนี้สิ ไม่ผิดวินัย
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:23:58pm
   .
  เรื่อง : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:18:56pm
   .
  เรื่อง : บันทึกแจ้งกรอบแนวทางการรัสินบน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 03:05:12pm
  เข้าชม : 133
   .
  เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลบางปลาม้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 02:43:59pm
  เข้าชม : 124
   .
  เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลบางปลาม้า เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 02:40:25pm
  เข้าชม : 143
   .
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 02:19:57pm
  เข้าชม : 128
   .
  เรื่อง : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:37:14am
  เข้าชม : 112
   .
  เรื่อง : จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:28:03am
  เข้าชม : 119
   .
  เรื่อง : ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:25:38am
  เข้าชม : 150
   .
  เรื่อง : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:19:10am
  เข้าชม : 131
   .
  เรื่อง : อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของโรงพยาบาล
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:13:51am
  เข้าชม : 131
   .
  เรื่อง : กรอบอัตรากำลัง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 10:15:05am
  เข้าชม : 130
   .
  เรื่อง : โครงการ อิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจ
  รายละเอียด : โครงการและภาพกิจกรรม
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 09:50:52am
  เข้าชม : 79
   .
  เรื่อง : ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่กำหนด
  รายละเอียด : ประกาศ รพ.บางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 02:42:25pm
  เข้าชม : 71
   .
  เรื่อง : บันทึกลงนามประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่กำหนด
  รายละเอียด : บันทึกลงนามประกาศ
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 02:33:31pm
  เข้าชม : 93
   .
  เรื่อง : บันทึกและรายงานผลเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส2
  รายละเอียด : บันทึกและรายงานผล
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 01:28:05pm
  เข้าชม : 62
   .
  เรื่อง : บันทึกและรายงานผลเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส1
  รายละเอียด : บันทึกและรายงานผล
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 01:22:01pm
  เข้าชม : 68
   .
  เรื่อง : รายงานกิจกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะ "คนโคกคราม" 14 กพ.62
  รายละเอียด : รายงานกิจกรรม
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 11:59:46am
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข้มแข็งปี 62
  รายละเอียด : บันทึกขออนุมัติ
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 11:51:19am
  เข้าชม : 42
   .
  เรื่อง : รายงานกิจกรรมการเข้าประชุมโครงการ เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข็มแข็งปี 62
  รายละเอียด : รายงานกิจกรรม
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 11:45:02am
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : ตัวโครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข็มแข็ง 2562
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 15-03-2019 17:56:58pm
  เข้าชม : 42
   .
  เรื่อง : รายงานการประชุม อสม.
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 15/03/2019 16:53:53pm
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลบางปลาม้า ปีงบ2562
  รายละเอียด : บันทึกข้อความขออนุมัติลงนาม คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 22-03-2019 10:05:48am
  เข้าชม : 44
   .
  เรื่อง : นโยบายผู้บริหาร
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 02:59:43pm
  เข้าชม : 47
   .
  เรื่อง : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจเกิน100000
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 11:05:47am
  เข้าชม : 45
   .
  เรื่อง : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่เกิน100000
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 11:05:19am
  เข้าชม : 36
   .
  เรื่อง : ประกาศ สป.
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 11:04:49am
  เข้าชม : 55
   .
  เรื่อง : แผนยุทธศาตร์ของหน่วยงานปี 2562-2564
  รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2562-2564
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 10:23:01am
  เข้าชม : 38
   .
  เรื่อง : รายงานสรุปข้อร้องเรียนรอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด : รายงานสรุปข้อร้องเรียน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 09:19:27am
  เข้าชม : 33
   .
  เรื่อง : สายตรง แผนไทย
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 18-01-2019 01:00:43pm
   .
  เรื่อง : คู่มือการใช้รถยนต์ทางราชการ
  Example blog post alt เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-06-2018 10:14:42am
  เข้าชม : 41
   .
  เรื่อง : คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 01:24:26pm
  เข้าชม : 73
   .
  เรื่อง : คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 01:10:06pm
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : ขออนุมัติใช้คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:50:42am
  เข้าชม : 40
   .
  เรื่อง : คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:47:28am
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้ที่ในภารกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:46:59am
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:45:00am
  เข้าชม : 43
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:42:19am
  เข้าชม : 39
   .
  เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:39:26am
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : การดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:35:04am
  เข้าชม : 36
   .
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติการทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:34:10am
  เข้าชม : 44
   .
  เรื่อง : รายงานปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฎิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:32:03am
  เข้าชม : 42
   .
  เรื่อง : รายงานการปรับปรุงและอนุมัติใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:29:40am
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : แผนการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:27:21am
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร ให้มีวินัย คุณธรรม และป้องกันการกระทำผิดวินัย
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:19:19am
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : ขั้นตอนการทำบัตรตรวจ โรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 29-03-2018 09:29:06am
  เข้าชม : 46
   .
  เรื่อง : ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 29-03-2018 09:21:07am
  เข้าชม : 49
   .
  เรื่อง : ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยคลีนิกโรคไต
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 29-03-2018 09:01:20am
  เข้าชม : 42
   .
  เรื่อง : คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคความดัน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-03-2018 01:24:15pm
  เข้าชม : 40
   .
  เรื่อง : คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-03-2018 01:23:50pm
  เข้าชม : 41
   .
  เรื่อง : คู่มือการดูแลผุ้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-03-2018 01:23:27pm
  เข้าชม : 42
   .
  เรื่อง : ขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2018 02:48:35pm
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2018 02:47:55pm
  เข้าชม : 48
   .

ข่าวประกวดราคา

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ล่าสุด
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 14 มิถุนายน 2566
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-06-2024 01:35:14pm
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 5-06-2024 10:32:34am
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 13-05-2024 01:29:51pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : ร่างประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต(๒๔ ห้อง)เป็นอาคาร คสล. ๓ชั้นแบบเลขที่ ๑๑๐ ๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 03-05-2024 06:10:22pm
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน15 มีนาคม 2567
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 18-03-2024 02:34:19pm
  เข้าชม : 60
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 5-03-2024 09:32:45pm
  เข้าชม : 30
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 07-02-2024 02:30:01pm
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิทัล 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 14-03-2024 04:47:39pm
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต(24 ห้อง) 1 งาน
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 19-02-2024 09:02:15am
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรถเอกชเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิทัล ๑ รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 15-02-2024 11:32:02pm
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลสะสมในเลือดอัตโนมัติ(HbA1c) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 15-02-2024 10:30:03pm
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลสะสมในเลือดในเลือดอัตโนมัติ(HbA1c)พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ น้ำยาประจำปีงบประมาร 2567 ถึงปีงบประมาณ 2568
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 31-01-2024 10:36:36am
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลสะสมในเลือดในเลือดอัตโนมัติ(HbA1c)พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ น้ำยาประจำปีงบประมาร 2567 ถึงปีงบประมาณ 2568
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 25/01/2567 10:00:53am
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 15 ธันวาคม 2566
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-12-2023 03:24:06pm
  เข้าชม : 21
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 6-12-2023 10:21:52pm
  เข้าชม : 23
   .
  เรื่อง : แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางปลาม้าประจำปีงบประมาณ 2567
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-10-2023 03:17:46pm
  เข้าชม : 46
   .
  เรื่อง : ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 01-09-2023 03:17:28pm
  เข้าชม : 79
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ เบิกจ่ายเงินค่าบริการ ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับหน่วยบริการ(๗๐%)จังหวัด สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 03-07-2023 11:07:12am
  เข้าชม : 69
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-06-2023 02:43:51pm
  เข้าชม : 34
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 13-06-2023 10:41:32pm
  เข้าชม : 21
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 10-05-2023 02:38:25pm
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ เบิกจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับหน่วยบริการ(๗๐%)จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 07-06-2023 02:53:50pm
  เข้าชม : 39
   .
  เรื่อง : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด เสื่อมสภาพ (เพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 01-06-2023 02:26:10pm
  เข้าชม : 68
   .
  เรื่อง : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด เสื่อมสภาพ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 25-05-2023 03:30:10pm
  เข้าชม : 81
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 24-03-2023 01:58:25pm
  เข้าชม : 42
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2023 11:27:26am
  เข้าชม : 21
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 7-02-2023 14:14:32am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเงินบำรุง ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์(e-bidding)
  เขียนโดย : สิทธิกร สละบาป .
  วันที่ : 23-03-2023 02:18:08pm
  เข้าชม : 52
   .
  เรื่อง : แผนจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ 6 รายการ เบิกจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับหน่วยบริการ(๗๐%)จังหวัดสุพรรณบุรี
  เขียนโดย : สิทธิกร สละบาป .
  วันที่ : 21-03-2023 01:25:03pm
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ
  เขียนโดย : สิทธิกร สละบาป .
  วันที่ : 15-03-2023 02:00:05pm
  เข้าชม : 23
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ2566ถึงปีงบประมาณ2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์(e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 13-01-2023 8:30:05am
  เข้าชม : 33
   .
  เรื่อง : ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาร 2566 ถึงปีงบประมาณ 2568
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 27/12/2565 14.01น.
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ 2566 ถึงปีงบประมาณ 2568
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 27/12/2565 14.00น.
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 22-12-2022 11:47:36am
  เข้าชม : 27
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 7-12-2022 10:45:35am
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 8-11-2022 11:42:44am
  เข้าชม : 24
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 13-09-2022 03:32:07pm
  เข้าชม : 54
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 5-09-2022 10:08:08am
  เข้าชม : 25
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 2-08-2022 09:04:20am
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับหน่วยงาน (๗๐%) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 08-06-2022 03:47:26pm
  เข้าชม : 45
   .
  เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด (๒๐%) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 28-04-2022 03:36:12pm
  เข้าชม : 25
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 18-05-2022 03:46:59pm
  เข้าชม : 20
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 18-05-2022 03:46:59pm
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : ประกาศเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 08-04-2022 09:03:07am
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ปี2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 01-02-2022 10:39:01am
  เข้าชม : 49
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 18-03-2022 10:56:12am
  เข้าชม : 40
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 7-03-2022 13:54:33am
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-02-2022 09:50:42am
  เข้าชม : 31
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 27-12-2021 02:17:17pm
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 1-12-2021 13:43:50am
  เข้าชม : 31
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 18-11-2021 14:32:57am
  เข้าชม : 48
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-10-2021 09:23:30am
  เข้าชม : 24
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 13-07-2021 02:46:24pm
  เข้าชม : 47
   .
  เรื่อง : ประกาศเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 27-08-2021 03:39:58pm
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 7-06-2021 09:40:48am
  เข้าชม : 34
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-05-2021 10:37:53am
  เข้าชม : 56
   .
  เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับเขต (๑๐%) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 24-05-2021 10:58:52am
  เข้าชม : 36
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 9-04-2021 01:19:05pm
  เข้าชม : 31
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 29-03-2021 03:46:02pm
  เข้าชม : 53
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 09-02-2021 02:34:23pm
  เข้าชม : 30
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 01-04-2021 02:54:55pm
  เข้าชม : 41
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ปี2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 24-02-2021 02:43:22pm
  เข้าชม : 36
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 12-01-2021 09:20:00am
  เข้าชม : 33
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 25-12-2020 10:26:50am
  เข้าชม : 26
   .
  เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 22-12-2020 10:14:01am
  เข้าชม : 28
   .
  เรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 16-12-2020 03:45:09pm
  เข้าชม : 41
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 13-11-2020 09:46:52am
  เข้าชม : 52
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 06-11-2020 10:42:03am
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 18-09-2020 09:31:29am
  เข้าชม : 25
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องปั่นไฟ 300 kw.
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 30-10-2020 03:52:42pm
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-08-2020 10:37:10pm
  เข้าชม : 33
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 10-07-2020 01:35:09pm
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 12-06-2020 10:07:22am
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 31-08-2020 10:07:45am
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 31-08-2020 10:07:19am
  เข้าชม : 30
   .
  เรื่อง : เรื่อง ยกเลิกประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (เฉพาะรายการ)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 31-07-2020 10:44:39am
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 31-07-2020 10:13:08am
  เข้าชม : 34
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 10-06-2020 09:07:34am
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 07-04-2020 09:59:54am
  เข้าชม : 27
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ปี 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 09-06-2020 03:30:16pm
  เข้าชม : 33
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 04-06-2020 10:46:38am
  เข้าชม : 30
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 10-03-2020 09:51:11am
  เข้าชม : 34
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน,มกราคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 12-02-2020 10:49:14am
  เข้าชม : 49
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-01-2020 08:44:15am
  เข้าชม : 27
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 16-12-2019 03:16:43pm
  เข้าชม : 38
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 4-11-2019 03:15:15pm
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 12-12-2019 03:56:40pm
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 หลัง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-08-2019 09:29:02am
  เข้าชม : 27
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เครื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 07-08-2019 10:36:13am
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 05-08-2019 03:39:31pm
  เข้าชม : 39
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 หลัง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 01-08-2019 10:09:05am
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 01-08-2019 10:06:43am
  เข้าชม : 30
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-07-2019 10:46:44am
  เข้าชม : 30
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-07-2019 10:44:01am
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-07-2019 10:39:58am
  เข้าชม : 27
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 05-07-2019 11:08:34am
  เข้าชม : 36
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 05-07-2019 11:05:41am
  เข้าชม : 26
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-05-2019 03:26:11pm
  เข้าชม : 30
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-05-2019 03:26:11pm
  เข้าชม : 25
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 17-04-2019 12:20:26pm
  เข้าชม : 33
   .
  เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จำนวน ๔ รายการ(ปรับปรุง)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 03-04-2019 02:56:22pm
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 19-03-2019 02:33:31pm
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จำนวน ๔ รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2019 09:45:25am
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2019 09:38:16am
  เข้าชม : 42
   .
  เรื่อง : ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก จำนวน ๑๖ รายการ
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 25-02-2019 13:14:59am
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 11-02-2019 02:48:10pm
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 04-02-2019 10:52:13am
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(OUT LAB)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 23-01-2019 11:52:26am
  เข้าชม : 36
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(OUT LAB)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 23-01-2019 11:51:10am
  เข้าชม : 28
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 23-01-2019 11:46:43am
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 11-01-2019 03:58:03pm
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 28-12-2018 12:03:11pm
  เข้าชม : 40
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 28-12-2018 12:00:48pm
  เข้าชม : 30
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 19-07-2018 03:32:30pm
  เข้าชม : 39
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 11-04-2018 02:46:34pm
  เข้าชม : 48
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 04-04-2018 10:32:46am
  เข้าชม : 31
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2018 03:07:09pm
  เข้าชม : 38
   .
  เรื่อง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 1 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 16-03-2018 02:41:43pm
  เข้าชม : 43
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 16-03-2018 02:40:43pm
  เข้าชม : 39
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 16-03-2018 02:39:41pm
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 14-03-2018 02:38:13pm
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.บางปลาม้า
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 12-03-2018 02:33:32pm
  เข้าชม : 57
   .

ข่าวสมัครงาน

  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 12-07-2024 03:25:00pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 30-06-2024 12:50:23am
  เข้าชม : 212
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการพยาบาล) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานทันตกรรม) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รปภ.) (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 09-05-2024 08:20:53pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(รปภ.)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 03-05-2024 03:58:20pm
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(รปภ.)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-04-2024 05:02:57pm
  เข้าชม : 349
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 11-04-2024 01:45:53pm
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 05-04-2024 05:08:40pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 26-03-2024 09:17:14pm
  เข้าชม : 320
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา และ พนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 20-03-2024 10:00:27am
  เข้าชม : 26
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา พนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 15-03-2024 08:11:12pm
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด พนักงานประจำห้องยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ความสะอาด) พนักงานบริการ(รปภ)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 19-02-2024 10:11:22pm
  เข้าชม : 509
   .
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด พนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 27-01-2024 12:48:59pm
  เข้าชม : 162
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 05-01-2024 10:59:31am
  เข้าชม : 31
   .
  เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 02-01-2024 03:58:42pm
  เข้าชม : 25
   .
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด พนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 13-12-2023 04:35:38pm
  เข้าชม : 404
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 21-11-2023 03:53:54pm
  เข้าชม : 24
   .
  เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนทันตกรรม) ตำแหน่ง พนักงำนบริกำร(ควำมสะอำด) (ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 15-11-2023 10:43:46am
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 01-11-2023 10:52:08am
  เข้าชม : 228
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 05-10-2023 04:46:22pm
  เข้าชม : 268
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 07-07-2023 11:29:10am
  เข้าชม : 258
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 29-06-2023 10:45:56am
  เข้าชม : 453
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานประจำห้องทดลอง
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 10-05-2023 11:26:39am
  เข้าชม : 545
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 12-04-2023 02:13:48pm
  เข้าชม : 43
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 23-03-2023 02:25:05pm
  เข้าชม : 579
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 09-03-2023 01:44:24pm
  เข้าชม : 217
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน กลุ่มงานทันตกรรม
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 07-02-2023 11:16:53pm
  เข้าชม : 296
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศูนย์คอมพิวเตอร์
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 07-02-2023 11:15:36pm
  เข้าชม : 297
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าพนักงานธุรการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 10-01-2023 11:06:21am
  เข้าชม : 1330
   .
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 01-12-2022 12:31:26pm
  เข้าชม : 571
   .
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 18-11-2022 01:35:24pm
  เข้าชม : 591
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานเปล
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 12-10-2022 03:03:22pm
  เข้าชม : 59
   .
  เรื่อง : ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข และพนักงานเปล
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 05-10-2022 02:22:44pm
  เข้าชม : 335
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)และพนักงานบริการ(ซักฟอก)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 28-06-2022 11:52:02am
  เข้าชม : 241
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ปฎิบัติงานแพทย์แผนจีน)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 28-06-2022 11:50:59am
  เข้าชม : 224
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานทันตกรรม)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 16-06-2022 09:22:34am
  เข้าชม : 45
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 27-05-2022 11:47:21am
  เข้าชม : 313
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานทันตกรรม)และพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 31-03-2022 03:40:53pm
  เข้าชม : 45
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 29-03-2022 09:54:25am
  เข้าชม : 390
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 15-03-2022 02:01:51pm
  เข้าชม : 361
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 04-03-2022 04:31:38pm
  เข้าชม : 532
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 02-03-2022 08:55:10am
  เข้าชม : 34
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ความสะอาด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 15-12-2021 03:46:39pm
  เข้าชม : 297
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตราและพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)จำนวน ๒ อัตรา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 19-11-2021 09:46:06am
  เข้าชม : 208
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 04-11-2021 04:06:48pm
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) และพนักงานบริการ(ซักฟอก)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 01-11-2021 09:14:30pm
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)จำนวน ๑ อัตราและตำแหน่งพนักงานบริการ(ซักฟอก)จำนวน ๑ อัตรา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 17-10-2021 03:21:34pm
  เข้าชม : 177
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)จำนวน ๑ อัตรา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 03-09-2021 02:55:57pm
  เข้าชม : 20
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานเปล
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 02-09-2021 11:44:53am
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 23-08-2021 04:40:33pm
  เข้าชม : 401
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 10-08-2021 05:24:38pm
  เข้าชม : 227
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) และพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 18-06-2021 11:54:20am
  เข้าชม : 180
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) และพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 11-06-2021 08:50:28am
  เข้าชม : 262
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานขับรถยนต์
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 02-06-2021 10:20:19am
  เข้าชม : 63
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(รายวัน)และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(รายวัน)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 27-05-2021 04:11:43pm
  เข้าชม : 81
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 19-05-2021 02:25:57pm
  เข้าชม : 382
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 18-05-2021 01:44:33pm
  เข้าชม : 385
   .
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานซักฟอก(รายวัน)จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 09-12-2020 11:53:14am
  เข้าชม : 35
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 07-10-2020 02:02:23pm
  เข้าชม : 358
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 25-09-2020 06:12:05pm
  เข้าชม : 86
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 21-09-2020 04:53:52pm
  เข้าชม : 659
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัยและผู้ช่วยทันตแพทย์
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 16-09-2020 04:08:52pm
  เข้าชม : 771
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 08-07-2020 11:11:16am
  เข้าชม : 1244
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-04-2020 01:12:48pm
  เข้าชม : 386
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 10-04-2020 11:26:00am
  เข้าชม : 658
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 07-08-2019 03:41:54pm
  เข้าชม : 53
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 02-07-2019 02:27:35pm
  เข้าชม : 39
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 19-04-2019 01:29:04pm
  เข้าชม : 673
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 05-02-2019 09:46:20am
  เข้าชม : 617
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 09-10-2018 03:23:14pm
  เข้าชม : 706
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 09-10-2018 03:21:10pm
  เข้าชม : 189
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-09-2018 02:12:22pm
  เข้าชม : 57
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-09-2018 02:10:18pm
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 30-08-2018 11:49:25am
  เข้าชม : 36
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม , พนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานสถานที่
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 27-08-2018 02:01:05pm
  เข้าชม : 64
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานห้องผ่าตัด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 09-04-2018 04:05:38pm
  เข้าชม : 57
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานห้องผ่าตัด
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 28-03-2018 09:13:59am
  เข้าชม : 76
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 18-03-2018 03:04:06pm
  เข้าชม : 55
   .

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2565

  MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
  MOIT 4 หน่วยงานมีวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
  MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
  MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  MOIT 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและการป้องกันการรับสินบน
  MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
  MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
  MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566

  MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
  MOIT 4 หน่วยงานมีวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
  MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
  MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  MOIT 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและการป้องกันการรับสินบน
  MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
  MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
  MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2567

  MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
  MOIT 4 หน่วยงานมีวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
  MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
  MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  MOIT 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและการป้องกันการรับสินบน
  MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
  MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
  MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน