ข่าว


ข่าวสารทั่วไป

  เรื่อง : งานวิจัยเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 22-10-2020 02:02:39pm
  เข้าชม : 41
   .
  เรื่อง : งาน วิจัยเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับ บริการที่โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-09-2020 02:42:12pm
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สค 60
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 16-12-2019 03:36:46pm
  เข้าชม : 25
   .
  เรื่อง : แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 13-12-2019 03:02:09pm
  เข้าชม : 23
   .
  เรื่อง : คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปลดประกาศ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 13-12-2019 02:51:58pm
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : ข้าราชการพึงระวัง การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:29:44pm
   .
  เรื่อง : 10 ความผิดวินัยใกล้ตัว
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:27:46pm
   .
  เรื่อง : วินัยข้าราชการ ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:26:10pm
   .
  เรื่อง : แบบนี้สิ ไม่ผิดวินัย
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:23:58pm
   .
  เรื่อง : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 14-11-2019 03:18:56pm
   .
  เรื่อง : บันทึกแจ้งกรอบแนวทางการรัสินบน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 03:05:12pm
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลบางปลาม้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 02:43:59pm
  เข้าชม : 20
   .
  เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลบางปลาม้า เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 02:40:25pm
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 02:19:57pm
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:37:14am
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:28:03am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:25:38am
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:19:10am
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของโรงพยาบาล
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 11:13:51am
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : กรอบอัตรากำลัง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 10:15:05am
  เข้าชม : 21
   .
  เรื่อง : โครงการ อิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจ
  รายละเอียด : โครงการและภาพกิจกรรม
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2019 09:50:52am
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่กำหนด
  รายละเอียด : ประกาศ รพ.บางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 02:42:25pm
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : บันทึกลงนามประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่กำหนด
  รายละเอียด : บันทึกลงนามประกาศ
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 02:33:31pm
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : บันทึกและรายงานผลเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส2
  รายละเอียด : บันทึกและรายงานผล
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 01:28:05pm
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : บันทึกและรายงานผลเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส1
  รายละเอียด : บันทึกและรายงานผล
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 01:22:01pm
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : รายงานกิจกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะ "คนโคกคราม" 14 กพ.62
  รายละเอียด : รายงานกิจกรรม
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 11:59:46am
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข้มแข็งปี 62
  รายละเอียด : บันทึกขออนุมัติ
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 11:51:19am
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : รายงานกิจกรรมการเข้าประชุมโครงการ เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข็มแข็งปี 62
  รายละเอียด : รายงานกิจกรรม
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 25-03-2019 11:45:02am
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : ตัวโครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข็มแข็ง 2562
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 15-03-2019 17:56:58pm
  เข้าชม : 16
   .
  เรื่อง : รายงานการประชุม อสม.
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 15/03/2019 16:53:53pm
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลบางปลาม้า ปีงบ2562
  รายละเอียด : บันทึกข้อความขออนุมัติลงนาม คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 22-03-2019 10:05:48am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : นโยบายผู้บริหาร
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 02:59:43pm
  เข้าชม : 16
   .
  เรื่อง : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจเกิน100000
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 11:05:47am
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่เกิน100000
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 11:05:19am
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : ประกาศ สป.
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 11:04:49am
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : แผนยุทธศาตร์ของหน่วยงานปี 2562-2564
  รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2562-2564
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 10:23:01am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : รายงานสรุปข้อร้องเรียนรอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด : รายงานสรุปข้อร้องเรียน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 20-03-2019 09:19:27am
  เข้าชม : 16
   .
  เรื่อง : สายตรง แผนไทย
  Example blog post alt เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 18-01-2019 01:00:43pm
   .
  เรื่อง : คู่มือการใช้รถยนต์ทางราชการ
  Example blog post alt เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-06-2018 10:14:42am
  เข้าชม : 23
   .
  เรื่อง : คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 01:24:26pm
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 01:10:06pm
  เข้าชม : 21
   .
  เรื่อง : ขออนุมัติใช้คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:50:42am
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:47:28am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้ที่ในภารกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:46:59am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:45:00am
  เข้าชม : 21
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:42:19am
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:39:26am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : การดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:35:04am
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติการทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:34:10am
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : รายงานปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฎิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:32:03am
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : รายงานการปรับปรุงและอนุมัติใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:29:40am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : แผนการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:27:21am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร ให้มีวินัย คุณธรรม และป้องกันการกระทำผิดวินัย
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 04-06-2018 11:19:19am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : ขั้นตอนการทำบัตรตรวจ โรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 29-03-2018 09:29:06am
  เข้าชม : 29
   .
  เรื่อง : ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลบางปลาม้า
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 29-03-2018 09:21:07am
  เข้าชม : 32
   .
  เรื่อง : ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยคลีนิกโรคไต
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 29-03-2018 09:01:20am
  เข้าชม : 25
   .
  เรื่อง : คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคความดัน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-03-2018 01:24:15pm
  เข้าชม : 23
   .
  เรื่อง : คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-03-2018 01:23:50pm
  เข้าชม : 23
   .
  เรื่อง : คู่มือการดูแลผุ้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 27-03-2018 01:23:27pm
  เข้าชม : 19
   .
  เรื่อง : ขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2018 02:48:35pm
  เข้าชม : 21
   .
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย
  เขียนโดย : รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
  วันที่ : 26-03-2018 02:47:55pm
  เข้าชม : 21
   .

ข่าวประกวดราคา

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ล่าสุด
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 13-07-2021 02:46:24pm
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : ประกาศเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 27-08-2021 03:39:58pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 7-06-2021 09:40:48am
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-05-2021 10:37:53am
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับเขต (๑๐%) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 24-05-2021 10:58:52am
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 9-04-2021 01:19:05pm
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 29-03-2021 03:46:02pm
  เข้าชม : 5
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 09-02-2021 02:34:23pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 01-04-2021 02:54:55pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ปี2564
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 24-02-2021 02:43:22pm
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 12-01-2021 09:20:00am
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 25-12-2020 10:26:50am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 22-12-2020 10:14:01am
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 16-12-2020 03:45:09pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 13-11-2020 09:46:52am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 06-11-2020 10:42:03am
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 18-09-2020 09:31:29am
  เข้าชม : 6
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องปั่นไฟ 300 kw.
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 30-10-2020 03:52:42pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-08-2020 10:37:10pm
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 10-07-2020 01:35:09pm
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 12-06-2020 10:07:22am
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 31-08-2020 10:07:45am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 31-08-2020 10:07:19am
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : เรื่อง ยกเลิกประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (เฉพาะรายการ)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 31-07-2020 10:44:39am
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 31-07-2020 10:13:08am
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 10-06-2020 09:07:34am
  เข้าชม : 16
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 07-04-2020 09:59:54am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ปี 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 09-06-2020 03:30:16pm
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 04-06-2020 10:46:38am
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 10-03-2020 09:51:11am
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน,มกราคม 2563
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 12-02-2020 10:49:14am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-01-2020 08:44:15am
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 16-12-2019 03:16:43pm
  เข้าชม : 16
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 4-11-2019 03:15:15pm
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 12-12-2019 03:56:40pm
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 หลัง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-08-2019 09:29:02am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เครื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 07-08-2019 10:36:13am
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 05-08-2019 03:39:31pm
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 หลัง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 01-08-2019 10:09:05am
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 01-08-2019 10:06:43am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-07-2019 10:46:44am
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-07-2019 10:44:01am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 15-07-2019 10:39:58am
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 05-07-2019 11:08:34am
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 05-07-2019 11:05:41am
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-05-2019 03:26:11pm
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 14-05-2019 03:26:11pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 17-04-2019 12:20:26pm
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จำนวน ๔ รายการ(ปรับปรุง)
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 03-04-2019 02:56:22pm
  เข้าชม : 18
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 19-03-2019 02:33:31pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) จำนวน ๔ รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2019 09:45:25am
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2019 09:38:16am
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก จำนวน ๑๖ รายการ
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 25-02-2019 13:14:59am
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 11-02-2019 02:48:10pm
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 04-02-2019 10:52:13am
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(OUT LAB)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 23-01-2019 11:52:26am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(OUT LAB)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 23-01-2019 11:51:10am
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB)
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 23-01-2019 11:46:43am
  เข้าชม : 10
   .
  เรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : ปวีณา พึ่งมา .
  วันที่ : 11-01-2019 03:58:03pm
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 28-12-2018 12:03:11pm
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 28-12-2018 12:00:48pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : แจ้งได้รับจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 27-12-2018 03:32:26pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 25-12-2018 03:54:10pm
  เข้าชม : 13
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 25-12-2018 02:56:24pm
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 25-12-2018 02:55:06pm
  เข้าชม : 7
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน (บัญชีนวัตกรรมไทย) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 06-12-2018 12:10:33pm
  เข้าชม : 9
   .
  เรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 29-11-2018 03:51:48pm
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 17-08-2018 11:44:43am
  เข้าชม : 15
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 03-08-2018 10:40:09am
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-07-2018 11:34:32am
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 26-07-2018 11:31:27am
  เข้าชม : 16
   .
  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 19-07-2018 03:32:30pm
  เข้าชม : 20
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 11-04-2018 02:46:34pm
  เข้าชม : 22
   .
  เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 04-04-2018 10:32:46am
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  เขียนโดย : มัณตา พัดใย .
  วันที่ : 20-03-2018 03:07:09pm
  เข้าชม : 20
   .
  เรื่อง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 1 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 16-03-2018 02:41:43pm
  เข้าชม : 25
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 16-03-2018 02:40:43pm
  เข้าชม : 12
   .
  เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 16-03-2018 02:39:41pm
  เข้าชม : 23
   .
  เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 14-03-2018 02:38:13pm
  เข้าชม : 11
   .
  เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.บางปลาม้า
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม .
  วันที่ : 12-03-2018 02:33:32pm
  เข้าชม : 19
   .

ข่าวสมัครงาน

  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตราและพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)จำนวน ๒ อัตรา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 19-11-2021 09:46:06am
  เข้าชม : 61
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 04-11-2021 04:06:48pm
  เข้าชม : 0
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) และพนักงานบริการ(ซักฟอก)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 01-11-2021 09:14:30pm
  เข้าชม : 1
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)จำนวน ๑ อัตราและตำแหน่งพนักงานบริการ(ซักฟอก)จำนวน ๑ อัตรา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 17-10-2021 03:21:34pm
  เข้าชม : 44
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)จำนวน ๑ อัตรา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 03-09-2021 02:55:57pm
  เข้าชม : 3
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานเปล
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 02-09-2021 11:44:53am
  เข้าชม : 0
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 23-08-2021 04:40:33pm
  เข้าชม : 269
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 10-08-2021 05:24:38pm
  เข้าชม : 112
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) และพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 18-06-2021 11:54:20am
  เข้าชม : 117
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) และพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 11-06-2021 08:50:28am
  เข้าชม : 137
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานขับรถยนต์
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 02-06-2021 10:20:19am
  เข้าชม : 37
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(รายวัน)และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(รายวัน)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 27-05-2021 04:11:43pm
  เข้าชม : 55
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 19-05-2021 02:25:57pm
  เข้าชม : 258
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 18-05-2021 01:44:33pm
  เข้าชม : 313
   .
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานซักฟอก(รายวัน)จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 09-12-2020 11:53:14am
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 07-10-2020 02:02:23pm
  เข้าชม : 227
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 25-09-2020 06:12:05pm
  เข้าชม : 56
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 21-09-2020 04:53:52pm
  เข้าชม : 533
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัยและผู้ช่วยทันตแพทย์
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 16-09-2020 04:08:52pm
  เข้าชม : 608
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 08-07-2020 11:11:16am
  เข้าชม : 1098
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-04-2020 01:12:48pm
  เข้าชม : 323
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 10-04-2020 11:26:00am
  เข้าชม : 533
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 07-08-2019 03:41:54pm
  เข้าชม : 33
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 02-07-2019 02:27:35pm
  เข้าชม : 14
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 19-04-2019 01:29:04pm
  เข้าชม : 604
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 05-02-2019 09:46:20am
  เข้าชม : 537
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 23-01-2019 10:21:42am
  เข้าชม : 477
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 12-11-2018 03:13:43pm
  เข้าชม : 243
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 09-10-2018 03:23:14pm
  เข้าชม : 511
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 09-10-2018 03:21:10pm
  เข้าชม : 141
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-09-2018 02:12:22pm
  เข้าชม : 36
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 24-09-2018 02:10:18pm
  เข้าชม : 8
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 30-08-2018 11:49:25am
  เข้าชม : 17
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม , พนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานสถานที่
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 27-08-2018 02:01:05pm
  เข้าชม : 45
   .
  เรื่อง : ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานห้องผ่าตัด)
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 09-04-2018 04:05:38pm
  เข้าชม : 36
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานห้องผ่าตัด
  เขียนโดย : สิริลักษณ์ ศรีดี
  วันที่ : 28-03-2018 09:13:59am
  เข้าชม : 41
   .
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  เขียนโดย : นันณภัชสรณ์ คงพันธุ์คุ้ม
  วันที่ : 18-03-2018 03:04:06pm
  เข้าชม : 23
   .

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

  EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
  EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบด้านหลักฐาน
  EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
  EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรรมและการรักษาวินัย
  EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
  EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและการป้องกันการรับสินบน
  EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
  EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในหน่วยงาน
  EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
  EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
  EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนามชมรม STRONG
  EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน